تجهیزات


- لیست تجهیزات اجرایی


تعداد مشخصات دستگاه
بیست دستگاه دستگاه ایرلس
دوازده دستگاه دیگ سندبلاست
هفت دستگاه کمپرسور

* به انضمام کلیه ابزار و تجهیزات جانبی و پشتیبانی جهت عملیات در سایت
- لیست تجهیزات آزمایشگاهی و کنترل کیفی


تعداد مشخصات دستگاه
پنج عدد تست چسبندگی Cross Cut
پنج عدد ضخامت سنجی DFT
هشت عدد ضخامت سنجی WFT
یک عدد تست چسبندگی Pull Off
سه عدد سنجش شرایط محیطی
پنج عدد اندازه گیری پروفایل سطح
یک عدد تست شره رنگ
یک عدد تست ضربه
یک عدد دستگاه براقیت سنج
یک عدد تعیین ویسکوزیته
یک عدد دستگاه تعیین دانه بندی رنگ