اجرائی رنگ و عایق:


انتخاب یک سیستم پوششی مناسب جهت محافظت سازه ها و تجهیزات صنعتی در برابر پدیده خوردگی، بسیار مهم بوده و بطور مؤثری در افزایش طول عمر سازه و همچنین کاهش هزینه تعمیرات دوره ای، مؤثر خواهد بود. عوامل متعددی از جمله رنگ، جنس سازه، شرایط بکارگیری و محیط قرارگیری، نقش مهمی در طراحی و تعیین یک سیستم پوششی ایفا می کنند.
همچنین آشنایی به خواص شیمیایی و فیزیکی در پوشش های مقاوم در برابر خوردگی، از دیگر الزامات در خصوص انتخاب و طراحی یک سیستم مناسب می باشد.