آزمایشگاه:


این شرکت با بهره گیری از نیروی انسانی متبحر و آموزش دیده و با کمک تخصص اجرائی، دانش فنی و بکارگیری تجهیزات و امکانات آزمایشگاهی و تحقیقاتی، توانایی ارائه خدمات آزمایشگاهی جهت انجام تست های شیمیایی و مشاوره های فنی در خصوص بررسی رنگ های صنعتی و تخصصی را دارد.