پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی


شرح کار- نام پروژه کارفرما
پروژه استحصال اتان پارسیان- شرکت مهندسی همپا سازه های فلزی شهریار
ساخت Pipe Rack پروژه پالایشگاه گاز بید بلند II-کنسرسیوم سازه-جهانپارس سازه های فلزی شهریار
پروژه NGL 3200 – واحد های ۲۰۰ و۶۰۰- شرکت تهران رایمند سازه های فلزی شهریار
پروژه NGL 3200 -واحد ۱۵۰ – قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا سازه های فلزی شهریار
توسعه میادین گازی پارس جنوبی-فاز ۲۰-۲۱- شرکت مهندسی و ساختمانی صنایع نفت سازه های فلزی شهریار
مجتمع پتروشیمی پردیس – شرکت پتروشیمی پردیس سازه های فلزی شهریار
پالایشگاه میعانات گازی بندرعباس- شرکت ناردیس سازه های فلزی شهریار
مجتمع پتروشیمی بوشهر- شرکت پتروشیمی بوشهر سازه های فلزی شهریار
ساخت ایستگاه تقویت فشار گاز مایع پارس جنوبی فاز ۲۰-۲۱-شرکت ساختمانی و نصب توربو کمپرسور نفت سازه های فلزی شهریار
پروژه توسعه میدان نفتی غرب کارون-شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی سازه های فلزی شهریار
پروژه توسعه میدان های گازی پارس جنوبی فاز ۱۹- شرکت پتروپارس ایران سازه های فلزی شهریار
پروژه توسعه میدان های گازی پارس جنوبی فاز ۲۰-۲۱- شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران سازه های فلزی شهریار
پروژه توسعه میدان های گازی پارس جنوبی فاز۱۲- شرکت گاماسازه های فلزی شهریار
پروژه توسعه میدان های گازی پارس جنوبی فاز ۱۴- شرکت مدیریت طرحهای صنعتی ایران سازه های فلزی شهریار
پروژه توسعه میدان های گازی پارس جنوبی فاز ۱۲- مشارکت سازه،دایلیم،کیسون و توسعه شبکه های صنعتی ایران سازه های فلزی شهریار
پروژه توسعه میدان های گازی پارس جنوبی فاز ۱۲- مشارکت سازه،دایلیم،کیسون سازه های فلزی شهریار
ستاره خلیج فارس سازه های فلزی شهریار
پتروشیمی ایلام سازه های فلزی شهریار
پالایشگاه گاز بید بلند سازه های فلزی شهریار
TCC سازه های فلزی شهریار
ACC سازه های فلزی شهریار
BHS سازه های فلزی شهریار
ساخت ایستگاه تقویت فشار گاز مایع پارس جنوبی فاز ۲۰-۲۱-شرکت ساختمانی و نصب توربو کمپرسور نفت سازه های فلزی شهریار
پروژه توسعه میدان نفتی غرب کارون-شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی سازه های فلزی شهریار
پروژه توسعه میدان های گازی پارس جنوبی فاز ۱۹- شرکت پیروپارس ایران سازه های فلزی شهریار
پروژه توسعه میدان های گازی پارس جنوبی فاز ۲۰-۲۱- شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران سازه های فلزی شهریار
پروژه توسعه میدان های گازی پارس جنوبی فاز۱۲- شرکت گاماسازه های فلزی شهریار
پپروژه توسعه میدان های گازی پارس جنوبی فاز ۲۰-۲۱- شرکت مهندسی و ساختمانی صنایع نفت سازه های فلزی شهریار
پروژه توسعه میدان های گازی پارس جنوبی فاز ۱۴- شرکت مدیریت طرحهای صنعتی ایران سازه های فلزی شهریار
پروژه توسعه میدان های گازی پارس جنوبی فاز ۱۲- مشارکت سازه،دایلیم،کیسون و توسعه شبکه های صنعتی ایران سازه های فلزی شهریار
پروژه توسعه میدان های گازی پارس جنوبی فاز ۱۲- مشارکت سازه،دایلیم،کیسون سازه های فلزی شهریار
پروژه توسعه میدان های گازی پارس جنوبی فاز ۱۲- شرکت گاماسازه های فلزی شهریار
پالایشگاه گاز بیدبلند.۲- مشارکت مهندسان مشاورسازه،جهان پارس سازه های فلزی شهریار
پتروشیمی مسجد سلیمان شرکت فن آوری نوین نیرو
پتروشیمی همپا شرکت فن آوری نوین نیرو