محاسبه جامد حجمی


زمان اجراء: محاسبه جامد حجمی (واحد به درصد)

%VS=(VS*100)/(Thinner+100)زمان اجراء: محاسبه جامد حجمی (واحد به درصد)

%VS=(DFT*100)/WFTمحاسبه میزان پوشش تئوری (واحد به مترمربع بر یک کیلو)

TC=(VS*10)/(DFT*d)